background background

EU Walen 2024

Djuna Bernard

  • Gemengeréitin
  • Co-Parteipresidentin
  • fréier Deputéiert
  • Formatrice am Kanner- a Jugendsecteur
  • 31 Joer
  • Mamer

Chancëgerechtegkeet fir Kanner a Jonker, d’Bekämpfung vun Aarmut an Ongläichheeten an eiser Gesellschaft an d‘Integratioun vu Geflüchteten - dat si meng Prioritéiten als Kandidatin fir d’EU-Walen.