background background

Walen 2023

Fernande Klares-Goergen

  • Gemengeconseillère
  • Pensionéiert Educatrice
  • 65 Joer | Betzder

D‘Fernande Klares-Goergen ass zanter 2011 am Betzder Gemengerot, war am Sozialsekteur aktiv a séngt bei der iwwert den Osten eraus bekannter Chorale Ambitus. Fir d’Fernande ass et essentiel, datt Kanner stabil Bezéiungen a Leit brauchen, déi fir si do sinn. Fir datt den Elteren de Spagat tëschent hirem Beruff an der Verantwortung hire Kanner vis-à-vis geléngt, muss iwwer nei Aarbechtszäitmodeller nogeduecht ginn. Eis Crèchë brauchen nei Qualitéitscritèren. D’Personal an de Maison Relaisen, Jugendhaiser a Schoule muss gestäerkt gi fir spéidere Problemer, wéi Gewalt, Ofhängegkeeten an Depressiounen entgéint ze wierken. Fir dass et de Kanner gutt geet, muss och d’Aarmut bekämpft ginn, e.a. mat besserem Zougang zu Bildung, Sozialhëllef a guddem medezineschem/therapeuteschem Encadrement, gezielter finanzieller Ënnerstëtzung a prekäre Situatiounen an dem Recht op eng erschwénglech Mietwunneng.