background background

Walen 2023

François Benoy

  • Deputéierten | Gemengerot
  • Politolog & Soziolog
  • President vun de Frënn vun de Belairer Guiden a Scouten
  • 38 Joer | Stad Lëtzebuerg

Als Deputéierten hunn ech mech fir e staarke Klima- an Ëmweltschutz, grad ewéi eng nohalteg Finanzplaz a Landwirtschaft engagéiert. Dat ënner anerem als Rapporter vum Budget 2021 an den neie Gesetzer fir d’Klima, de Bësch an den Offall. Am Gemengerot setzen ech mech fir eng kamoud a sécher Mobilitéit an.

Ech si Papp vun 2 Kanner a wëll, dass all Kand d’Chance kritt op e gutt Liewen. Dat erfuerdert eng proaktiv Politik. Dofir wëll ech mech weider an der Chamber asetzen.