background background

EU Walen 2024

Georges Liesch

  • Elektroproff
  • President vum SICONA sud-ouest
  • 56 Joer | Déifferdeng

No 18 Joer am Gemengen- a Schäfferot an der Gemeng Déifferdeng, fillen ech mech méi wéi jee bereet fir national Aufgaben unzegoen. Eng gutt Zesummenaarbecht tëschent Staat a Gemengen wäert eis a ville Beräicher weider bréngen Als President vum SICONA-Südwesten konnt ech feststellen, dass d‘Gemengen, déi am noosten un eise Bierger*inne sinn, villes am Naturschutz kënnen erreechen.  Dofir muss d’Politik fir jidderee verständlech an novollzéibar sinn a genee dorop wäert ech mäin Engagement leeën.